• اسم المنتج
 • عد
 • السعر (Rls)
  تماس با موکت نگین
  آدرس: مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز ۲ - اندیشه ۴ - شرکت موکت نگین مشهد
  تلفن: ۳۱۴۷ - ۷۱۴۸ و ۰۵۱۳۵۴۱۳۵۰۱-۴          دورنگار: ۳۵۴۱۳۵۰۵
  ایمیل: neginmoquette@gmail.com


  آدرس : مشهد -

  شهرک صنعتی توس-فاز 2- اندیشه4- موکت نگین مشهد

  تماس با مدیر